De verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

1 WERKINGSSFEER
1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en verkoopovereenkomsten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2

Afwijking van deze voorwaarden, danwel aanvul-lingen daarop, kunnen alleen schriftelijk door onze directie of verkoopleider worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende overeen-komst.

1.3

Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de koper worden hierbij uitdrukkelijk af-gewezen als zijnde niet van toepassing.

2 AANBIEDINGSPRIJZEN
2.1

Onze aanbiedingen zijn, mondeling danwel schrif-telijk, te allen tijde vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is medegedeeld.

2.2

Prijzen, afgegeven in buitenlandse valuta, zijn ge-baseerd op de op het moment van afgifte geldende wisselkoersen. Indien de betrokken valuta zouden devalueren voordat de facturering heeft plaatsge-vonden, dan zijn wij gerechtigd de koopprijs te ver-hogen met het devaluatiepercentage.

2.3

Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW.

3 TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
3.1

Koopovereenkomsten waarvan de levering beperkt is tot € 22.500,– kunnen mondeling, telefonisch of schriftelijk tot stand komen. In dat geval geldt als bewijs van het totstandkomen van de overeenkomst en van de inhoud daarvan de daadwerkelijke uitvoe-ring.

3.2

Koopovereenkomsten waarvan de waarde van de leveringen uitstijgt boven € 22.500,– kunnen uit-sluitend tot stand komen indien door de directie per brief danwel telefax/telex

bevestigd. De betreffende koopovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de koper niet binnen 48 werkuren op de bevestiging reageert.

3.3

Alle koopovereenkomsten worden aangegaan onder het voorbehoud dat deze passen binnen de voor de koper door ons intern vastgestelde kredietlimiet. Desgewenst ontvangt koper daarover onze schrifte-lijke bevestiging binnen een, gelet op de omvang van de overeenkomst redelijke termijn.

4 LEVERINGSTERMIJN
4.1

Ingeval van opgave van de leveringsdatum franco huis/uit voorraad, is slechts de aangegeven leve-ringsweek maatgevend, tenzij een meer exacte leve-ringsdatum uitdrukkelijk en schriftelijk is overeen-gekomen.

Bij levering franco huis/aankomst boot, is de door ons opgegeven leveringsdatum niet bindend. De leveringsdatum wordt slechts indicatief opgegeven.

Bij levering CFR of FCA(lncoterms) is de door ons opgegeven leveringsmaand niet bindend. De leve-ringsmaand wordt slechts indicatief opgegeven.

Bij leveringen afkomstig uit andere werelddelen zijn wij niet aansprakelijk voor te late levering. Ko-per dient bij zulke leveringen altijd met vertraging rekening te houden.

4.2

Onmogelijkheid tot levering danwel overschrijding van de leveringstermijn, ongeacht de herkomst van goederen, verplicht ons niet tot enige vergoeding.

Overschrijding van de leveringstermijn geeft de ko-per – ook in geval van dekkingskoop – niet het recht de koop te annuleren, noch om zijn betalingsver-plichtingen niet na te komen.

5 LEVERING
5.1

Levering van de goederen vindt plaats CFR (inco-terms, Kostprijs en vracht) bij zeevervoer en bin-nenvaartvervoer, verscheept vanuit een overeenge-komen Nederlandse haven, danwel FCA (Inco-terms, vrachtvrij tot vervoerder) bij vervoer over de weg op een overeengekomen locatie in Nederland, tenzij daarvan in de opdrachtbevestiging uitdrukke-lijk wordt afgeweken.

5.2

Bij verkopen op CFR of FCA condities is koper verplicht binnen 24 uur na de totstandkoming van de koop een transportverzekering af te sluiten mede te onzen behoeven voor de goederen en de verzeke-ringspolis alsmede de tijdige voldoening van de verschuldigde premie voor de levering ten genoe-gen van ons aan te tonen.

5.3

Levering af koelhuis vindt alleen plaats tijdens de openingstijden van het koelhuis. Ons koelhuis gele-gen aan de Punterweg nr. 45 te Maastricht is ten behoeve van het afhalen van bestellingen geopend van:

08.00 uur – 12.30 uur van 1 augustus tot 1 januari en van

08.30 uur – 12.00 uur in de overige maan-den

5.4

Bij levering franco huis rust het transportrisico op de koper.

5.5

Bij levering franco huis/aankomst boot, zal de ko-per op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur, binnen een half uur dienen te beslissen de goederen in ontvangst te nemen. Voor het lossen van de goe-deren staan de koper 2 uren ter beschikking voor-zover niet anders overeengekomen.

De kosten van de wachttijden tengevolge van over-schrijding van bovengenoemde tijdslimiet zijn voor rekening van koper.

5.6

Ingeval bij de overeenkomst data zijn bepaald waarop koper de goederen zal afroepen, is koper bij overschrijding van enige geplande afroepdatum van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling vereist zi, opslagkosten verschuldigd ad € 0,02 per kilo (prijspeil 2005) per aangevangen periode van 28 dagen. Dit bedrag wordt gefactureerd en opeisbaar verschuldigd zodra een (nieuwe) periode van 28 dagen is aangevangen. In dat geval worden tevens de goederen die afgenomen hadden moeten worden gefactureerd waarbij voor toepassing van artikel 7 van deze voorwarden de datum waarop de afname was gepland als leveringsdatum wordt beschouwd.

6 RECLAME
6.1

De koper is verplicht de goederen binnen 48 uur na aankomst op gebreken, in de meest ruime zin des woords (waaronder begrepen het nemen van mon-sters), te onderzoeken.

6.2

Reclames over hoeveelheden en gewicht, voorzover herkenbaar, worden na ondertekening voor ont-vangst van de levering, niet meer geaccepteerd.

6.3

In geval van CFR of FCA levering per container, zal verkoper geen vergoeding verschuldigd zijn bij afwijkingen in gewicht en hoeveelheden van de goederen tot -/-2%.

6.4

Reclames betreffende gebreken, in het bijzonder afwijkingen in kwaliteit daaronder begrepen, voor-zover herkenbaar, dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk te onzer kennis te worden ge-bracht, met uitzondering van verse producten.

Niet herkenbare gebreken, in het bijzonder afwij-kingen in kwaliteit, gewicht of hoeveelheid daaron-der begrepen, dienen binnen 6 uur na het tijdstip waarop de gebreken redelijkerwijs konden worden ontdekt, aan ons te worden medegedeeld en dienen daarna binnen 8 uur schriftelijk aan ons te worden bevestigd.

Voor verse producten geldt dat herkenbare gebre-ken bij ontvangst direct vastgesteld dienen te wor-den. Reclames betreffende verse producten worden echter niet meer geaccepteerd na ondertekening voor ontvangst van de betreffende levering.

Wij zijn niet aansprakelijk voor niet herkenbare ge-breken van verse producten, tenzij koper bewijst dat wij daarvan op de hoogte waren.

6.5

Het indienen van een reclame ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden, tenzij de reclame door ons schriftelijk is geaccepteerd.

6.6

In geval van door ons geaccepteerde reclame kun-nen wij naar onze keuze de goederen terug nemen tegen terugbetaling van de koopprijs, danwel de goederen vervangen. De koper heeft echter geen recht op enige schadevergoeding.

6.7

Goederen kunnen door de koper slechts worden ge-retourneerd, nadat directie of verkoopleider zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Alle retourzendingen geschieden voor rekening en risico van koper.

7 BETALING
7.1

De eerste levering vindt bij een afnemer altijd plaats onder rembours. In geval van remboursement heeft pas geldige betaling plaatsgevonden, indien de betreffende afleverende persoon de factuur en het ontvangstbewijs heeft ondertekend en van zijn/haar volledige naam, In blokletters geschreven, heeft voorzien.

7.2

In alle anders gevallen geldt betaling binnen 14 da-gen na leveringsdatum, ook indien koper de factuur later c.q. niet ontvangen zou hebben.

7.3

De koper heeft, ook indien hij cheques heeft afge-geven, eerst dan betaald wanneer het

factuurbedrag op onze bankrekening is bijgeschre-ven. Indien de bijschrijvingsdatum de

overeengekomen betalingstermijn overschrijdt, is de vordering onmiddellijk en zonder dat ingebreke-stelling vereist is, opeisbaar. Alsdan wordt ook de hierna genoemde rente opeisbaar verschuldigd.

7.4

De door ons in het kader van een incasso van enig aan ons verschuldigd bedrag gemaakte kosten, waaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten en de proceskosten alsmede alle overige kosten van juridische bijstand, ook voorzover deze kosten door een rechter niet worden toegewezen, zijn voor reke-ning van koper, tenzij wij door de rechter als verlie-zende partij in de kosten worden veroordeeld.

De hoogte van de buiten¬gerechtelijke incassokosten wordt hierbij bindend vastgesteld op 15% van hoofdsom en rente, of zoveel hoger als die kosten daadwerkelijk zullen blijken te zijn. Deze kosten zijn verschuldigd door het enkele inschakelen on-zerzijds van deurwaarder of advocaat.

De door koper verschuldigde rente in geval van niet tijdige betaling bedraagt 1% van het factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte van een maand waarmee de vervaldag is overschreden. De verstre-ken rente wordt na 1 jaar aan de hoofdsom toege-voegd.

7.5

De koper heeft nimmer recht op betalingskorting, noch het recht om bedragen, uit welken hoofde dan ook, van het te betalen factuurbedrag af te trekken of enige betaling uit welke grond dan ook op te schorten. Slechts onze creditnota’s mogen ten alle tijde worden verrekend.

7.6

In geval van niet-betaling van enig opeisbaar be-drag, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken der koper, van beslag op de goederen van koper, hebben wij het recht de overeenkomst, danwel het nog niet uit-gevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden en de nog niet betaalde goederen terug te nemen, onvermin-derd het recht op vergoeding van eventueel gederf-de winst en/of geleden schade, direct danwel indi-rect. In deze gevallen is iedere vordering die wij ten laste van koper hebben ineens en dadelijk opeis-baar.

7.7

Wij zijn steeds bevoegd om voor de koopprijs of een gedeelte daarvan, van de koper te verlangen dat deze een bankgarantie doet stellen of een daarmee vergelijkbare zekerheid verschaft

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1

Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot-dat koper volledig heeft voldaan aan zijn betalings-verplichtingen jegens ons terzake van enige leve-ring of werkzaamheid, met inbegrip van schade, rente en kosten.

8.2

Koper verplicht zich ten allen tijde de identificatie van de goederen te handhaven en deze, bij verlies of afwezigheid daarvan, duidelijk te waarmerken zodat er over de afkomst van de goederen, de partij waarbij ze geleverd werden en de inhoud van de levering geen enkele twijfel kan bestaan.

8.3

Koper is niet gerechtigd om voor het in artikel 8.1 vermelde tijdstip van eigendomsovergang, de goe-deren aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.

8.4

Wij zijn in voorkomende gevallen gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden en koper zal ons alle me-dewerking verlenen teneinde ons in staat te stellen tot terugneming van die goederen.

8.5

Koper vestigt hierbij ten onzen behoeve een pand-recht op alle vorderingen die hij mocht verkrijgen of verkregen mocht hebben terzake van de verkoop van de geleverde goederen aan derden danwel uit-keringen uit hoofde van verzekering terzake van die goederen en verplicht zich jegens ons om op eerste verzoek al datgene te doen wat nodig nuttig of wen-selijk is voor de vestiging en uitoefening van ons pandrecht, waaronder begrepen het opmaken van een akte en het registreren daarvan, alsmede de me-dedeling aan de derde.

8.6

Voor wat betreft leveringen naar Duitsland komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de goederenrech-telijke gevolgen voor wat betreft het eigendoms-voorbehoud van de voor uitvoer naar Duitsland be-stemde zaken worden beheerst door Duits recht en treedt de navolgende regeling van artikel 8.7 in de plaats van artikel 8.1 tot en met 8.4

8.7 Eigentumsvorbehalt

1 Die Ware bleibt bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus jedem Rechts-grund gegen Käufer zustehen, unseres Ei-gentum.

2 Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Entsteht durch Verarbeitung oder Umbildung der Ware Miteigentum für uns und Käufer, so wird bereits jetzt verein-bart, dass das Miteigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilsmäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. Käufer verwahrt das Eigentum für uns unentgelt-lich. Die Ware, an der uns Eigentum zus-teht, wird als Vorbehaltsware bezeichnet.

3 Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist.

4 Verpfändungen oder Sicherungsübereig-nungen sind unzulässig, sofern wir dem nicht ausdrücklich und schriftlich zuges-timmt hat.

5 Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung etc.) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt Käufer bereits jetzt sicherungshalber im vollen Umfang an uns ab, weil wir die Abtretung annehmen. Wir ermächtigen Käufer jedoch widerruflich, die an uns ab-getretenen Forderungen für deren Rech-nung im eigenen Namen einzuziehen. Auf unsere Aufforderung hin wird Käufer die Abtretung offenlegen und jedem die erfor-derlichen Auskünfte und Unterlagen ge-ben. Weigert sich Käufer dazu, sind wir berechtigt, dies selbst zu tun und die For-derung auf Kosten des Käufers selbst ein-zuziehen.

6 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehalts-ware wird Käufer auf unseres Eigentum hinweisen und diese unverzüglich ben-achrichtigen. Soweit Käufer dem nicht nachkommt, hat er sämtliche dadurch ent-stehenden Kosten und Schäden an uns zu ersetzen.

7 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käu-fers, insbesondere Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Käufers zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen.

8 In der Zurücknahme sowie in der Pfän-dung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag.

9 Übersteigt der Wert der Vorbehaltsware oder der abgetretenen Forderungen die Forderungen von gegen Käufer um mehr als 15%, so haben wir die Wa-re/Forderungen um den übersteigenden Wertanteil auf Verlangen des Käufers frei-zugeben.

9 OVERMACHT
9.1

Indien zich een geval van overmacht van blijvende aard voordoet, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

9.2

Indien zich een geval van overmacht van tijdelijke aard voordoet, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding hetzij de uitvoe-ring van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbin-den.

9.3

Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verstaan, alle omstandigheden die de uitvoe-ring van de overeenkomst verhinderen, ook al wa-ren die omstandigheden voorzienbaar ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, zoals brand, oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, mobi-lisatie, vijandelijkheden, werklieden-uitsluiting, ge-brek een arbeidskrachten, transportmoeilijkheden, uitvoer- invoer- of doorvoerverboden, niet of niet tijdige levering door onze leveranciers, stagnatie in havens of bij het transport, stakingen en alle andere omstandigheden die de verkoper redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen.

10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe en/of indirecte schade welke het gevolg is van bijvoorbeeld bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis, noch van enige andere be-drijfsschade uit welken hoofde of van welke aard dan ook.

10.2

De verkoper is jegens de koper slechts aansprake-lijk voor schade indien koper bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.

10.3

Koper is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijk-heid van ons

in deze voorwaarden in de verhouding tot de koper is uitgesloten, waaronder begrepen productaanspra-kelijkheid.

11 PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
11.1

Onderhavige bepaling terzake productaansprake-lijkheid is uitsluitend van toepassing voorzover de door ons geleverde goederen dienen te worden be-schouwd als producten in de zin van de wettelijke productaansprakelijkheidsregeling.

Voorzover de door ons geleverde producten afkom-stig zijn van de jacht, vormen rechtstreeks daarmee verband houdende gevolgen geen gebrek vormen in de zin van de wettelijke productaansprakelijkheids-regeling, ongeacht het feit of de producten wel of niet zijn be- of verwerkt.

Koper is verplicht zijn opvolgende afnemer, waar-onder begrepen de consument, te informeren om-trent de hiervoor bedoelde mogelijke gevolgen van de jacht.

11.2

De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor per-soonlijke schade geleden door koper of derden ten-gevolge van een gebrek aan het product indien wordt aangetoond dat die schade is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld aan de zijde van ver-koper danwel van een persoon voor wie hij verant-woordelijk is.

11.3

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan an-dere zaken indien de producten in het bezit van de koper zijn. Tevens is de verkoper niet aansprakelijk voor schade aan producten die door koper zijn ge-produceerd met of met behulp van de geleverde producten. Evenmin is de verkoper aansprakelijk voor enige andere directe of indirecte schade als gevolg van een eventueel gebrek aan het geleverd product.

12 GESCHILLENREGELING, TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM
12.1

Alle geschillen uit of naar aanleiding van de door ons uitgebrachte offertes en/of aanbiedingen en/of met ons gesloten overeenkomsten, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de Recht-bank Limburg.

Het vermelde in het voorgaande lid van dit artikel strekt uitsluitend ten behoeve van ons; wij zijn der-halve te allen tijde gerechtigd ons te wenden tot de rechter die bevoegd is.

12.2

Op al onze overeenkomsten is bij uitsluiting Neder-lands recht van toepassing terwijl de toepasselijk-heid van het Weens Koopverdrag (CISG – Conven-tion on the International Sale of Goods) uitdrukke-lijk wordt uitgesloten.